Đường về quê (3)

  • Kích thước – 12×22 (cm)
  • Chất liệu – Bột màu trên giấy
  • Năm sáng tác – 2021