Flourish and decay (3)

  • Kích thước – 54×77 (cm)
  • Chất liệu – Màu nước và guoache trên giấy
  • Năm sáng tác – 2021