Rồi, hóng mát thuở ngày trường

  • Kích thước – 19×27 (cm)
  • Chất liệu – Màu nước trên giấy
  • Năm sáng tác – 2021